Là dự án hợp tác cùng rừng Quốc gia Ba Vì trong việc bảo vệ chăm sóc rừng, tái tạo các khu vực rừng nghèo.

Trong nhiều năm, Archi phối hợp nghiên cứu trồng mới hàng trăm ngàn cây non, bảo vệ và chăm sóc phần rừng một cách hiệu quả.

  • Quy mô:   176ha
  • Địa điểm:   Rừng Quốc gia Ba Vì

    Schedule a Visit